REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

AKADEMIAUBEZPIECZEN.EU

 

Obowiązuje od 1 stycznia 2019r.

 

Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

 

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie.

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://akademiaubezpieczen.eu (dalej: Sklep).
 2. Serwis internetowy działający pod adresem http://akademiaubezpieczen.eu prowadzony jest przez firmę AKADEMIA UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, nr 19, lok. 11, 10-224 Olsztyn, NIP 7393922147, REGON 382015468, wpisana do REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW, KRS 0000762297 reprezentowana przez Damiana Zawadzkiego (dalej Usługodawca).
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady korzystania z serwisu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 4. Korzystając z serwisu akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem http://akademiaubezpieczen.euoraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu, dostępnej tu: http://akademiaubezpieczen.eu
 5. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Sklepu internetowego przez przeglądarkę internetową.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu jest bezpłatne. W szczególności przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na własny użytek. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta ze Sklepu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 5. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych szkoleń w serwisie Akademiaubezpieczen.eu.
 6. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:
 • proces dydaktyczny realizowany w ramach serwisu Akademiaubezpieczen.eu w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości
 • szkolenia mają postać elektronicznych materiałów zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.
 1. Konto Użytkownikajest to przestrzeń serwisu Akademiaubezpieczen.eu dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych szkoleń oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Usługodawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Konsumentów posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu po za terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 • prowadzenie Konta w Sklepie.
 1. Firma AKADEMIA UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Akademię Ubezpieczeń sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Akademii Ubezpieczeń sp. z o.o.

 

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Akadmiaubezieczen.eu,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Akadmiaubezieczen.eu,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Wymagania techniczne

 1. Serwis Akademiaubezpieczen.eu wymaga skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności serwisu możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 3. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

IV. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka Usługi;
  • wybór rodzaju płatności;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Wysokość opłat za kursy podana jest w ramach serwisu Akademiaubezpieczen.eu. Ceny podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 4. Dostępne są następujące formy płatności:
 • Płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line
 • Przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach serwisu Akademiaubezpieczen.eu
 1. W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 2. W przypadku przelewu bankowego uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi w serwisem Akadmiaubezpieczen.eu oraz postanowieniami Regulaminu.
 5. Pełny dostęp do zakupionych szkoleń aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 6. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.

V. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  – bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w serwisie Akademiaubezpieczen.eu
  – dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym
  – uczestniczenia w specjalnych promocjach przeznaczonych dla Użytkowników serwisu
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach w serwisie Akademiaubezpieczen.eu stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 4. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać materiały do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 5. W przypadku chęci wykorzystania materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń.
 7. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

VI. Reklamacje

 1. Usługodawca ma obowiązek należycie wykonać Usługę.
 2. Procedura reklamacyjna dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamację na usługi można składać na adres poczty elektronicznej: biuro@akademiaubezpieczen.eu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację
 • E-mail Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja
 • Przedmiot reklamacji, dokładny opis powodu reklamacji
 • Podpis osoby składającej reklamację
 1. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy AKADEMIA UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, nr 19, lok. 11, 10-224 Olsztyn.
 2. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Użytkownika. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Usługodawca powiadomi Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres podany w reklamacji.

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie pisemnej zgodnej z prawem konsumenckim.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Zmiana cen, korzystanie z promocji.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania promocji jest ograniczony i określny przez Usługodawcę.
 3. Promocje nie łączą się.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie Akademiaubezpieczen.eu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Data aktualizacji regulaminu: 01.01.2019r.